Een gevoel van veiligheid bieden

Een “thuis” een veilige basis bieden, waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

Het bieden van veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de andere opvoedingsdoelen in de weg staat. Welbevinden wordt ook wel uitgelegd als; je het naar de zin hebben, lekker in je vel zitten.

Hoe werkt Villa Mundial aan een veilige basis?

De veilige basis heeft een toelichting vanuit het pedagogische uitgangspunt en vanuit het kind, de medewerkers en de omgeving welke u kunt nalezen onder het kopje beleidsplan veiligheid.

Hieronder geven wij een toelichting vanuit het pedagogische uitgangspunt.

Ten eerste heeft Villa Mundial een verticale groep voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Kinderen verblijven in principe hun eerste vier levensjaren binnen dezelfde groep en hebben dus in principe ook vier jaar dezelfde vaste pedagogisch medewerkers om zich heen.

Zij kunnen zich dus goed hechten aan de personen die belast zijn met een deel van hun opvoeding en verzorging.

Deze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal een diploma op mbo 3 niveau

Daarnaast is de groepsruimte zodanig ingericht dat de kinderen hier veilig kunnen spelen en kunnen bewegen.

De bedjes en boxen zijn voorzien van een keurmerk.

Een groot deel van het bovengenoemde verhaal geldt ook voor de kinderen van de BSO ( buiten / na schoolse opvang) . Daarnaast zijn er nog enkele voorbeelden die specifiek voor de BSO genoemd kunnen worden.

De kinderen van de BSO worden door vaste medewerksters van school opgehaald. Voor de veiligheid en duidelijkheid dragen ze een Villa Mundial badge ter herkenning. De kinderen worden regelmatig voorgelicht over wie hun komt ophalen ( met name bij afwijkende situaties) en gewezen op bijvoorbeeld veiligheidsregels m.b.t. oversteken.

Voor het personeel is een werkinstructie opgesteld waarin ons ophaalbeleid wordt beschreven. Het gevoel van veiligheid betekent ook je zelf kunnen zijn bij de pedagogisch medewerksters die op hun beurt weten wie jij bent en respect hebben voor het  kind als individu.

Informatie die de ouders / verzorgers ons tijdens het intake gesprek verstrekken en is dan ook van groot belang om het kind te leren kennen. Wij gaan daarnaast ook uit van wat wij zien en ervaren.

Er zijn duidelijke groepsregels waarin wordt omschreven wat mag en welk gedrag wenselijk is. Enkele regels worden mede door de kinderen zelf opgesteld. Ook binnen de BSO wordt zoveel mogelijk een vast dagritme gehanteerd Dit wordt niet alleen door de kinderen  maar ook door de leidsters als veilig en prettig ervaren. Iedereen weet wat wanneer gebeurt of gaat gebeuren.

Wennen

Voor het kind (en vaak ook voor de ouder) brengt een plaats op het kindercentrum een grote verandering te weeg.

Het is daarom van groot belang dat kinderen en ouders de tijd hebben om aan die verandering te wennen.

De leidster heeft tijd nodig om kind en ouder te leren kennen en vertrouwd te raken met de gewoonten van het kind en de wensen van de ouder.

Daarom is er voor ieder kind een wenperiode van een of twee weken.

Het kind komt eerst een uurtje in de groep en dat wordt steeds langer.

Zo nodig wordt de wenperiode aangepast aan de behoeften van het kind of aan de wensen van de ouder.

Hierover zal intensief contact zijn met de ouders.

Afname dagen

We hebben bewust voor hele dagopvang gekozen, minimaal 2 dagen per week, om zowel kinderen als leidsters in de gelegenheid te stellen elkaar goed te leren kennen en zodoende een hechte band op te kunnen bouwen.

Tevens bevordert dit de rust en de regelmaat binnen het kinderdagverblijf.

Voor de BSO geldt minimale afname van twee dagdelen per week.

Het eerste gesprek of intake gesprek vindt plaats met ouder en kind. Het kind kan zich direct op zijn gemak voelen en gaat lekker spelen of kijken bij de andere kinderen. Dit kind heeft meestal geen wenperiode nodig.

Het kan ook dat een kind meer tijd nodig heeft. De eerste keer zal hij of zij dan ook en peer uur meedraaien samen met de ouder of verzorger. De volgende keer komt het weer een keer kijken en eventueel een hapje mee-eten. Naar gelang de behoeften en of wensen van ouder en kind wordt de wenperiode zodanig aan gepast waardoor deze soepel en zonder problemen verloopt.

This is Sliced Diazo Plone Theme