Pedagogische uitgangspunten

Uitgangspunten van het pedagogisch beleid.

In de Wet kinderopvang wordt onder andere aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: "verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving".

Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven.

De opvoedingstheorie van Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

Afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de Nederlandse kinderopvang en de voorwaarden waaraan goede kinderopvang moet voldoen .

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn een weerslag van de meest moderne inzichten op dit gebied en doen tevens recht aan de Nederlandse situatie.

Dit is voor Villa Mundial een belangrijke maatstaaf om met deze theorieën te willen werken.

Riksen-Walraven stelt dat het opvoedingsdoel "ervaren van emotionele veiligheid" wat haar betreft basaal is.

Een kind dat zich niet veilig voelt in een omgeving, is niet in staat om indrukken en ervaringen op te nemen.

Zij vindt dat de volgende vier basisdoelen aan ieder kind aangeboden moeten worden.

  1. Een gevoel van veiligheid bieden
  2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties bieden
  3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties bieden
  4. Waarden en Normen,”cultuur”
This is Sliced Diazo Plone Theme